Loading...
New Yangon City Development Company launch Master plan summary 
 23 Jul 2019

NYDC CEO ဦးသိမ္းေဝ၏ အပတ္စဥ္စာစဥ္ (၂၇)

ရန္္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ Master Plan

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ Master Plan ကို AECOM အဖဲြ႔က စည္းစနစ္အက်ဆံုး၊ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး၊ အေလအလြင့္အနည္းဆံုး ေျမကုိအသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္သာမက တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လိုအပ္ေနတဲ့အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ၊ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြႏို္င္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈတို႔နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေတြပါတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဂရုတစ္စိုက္နဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုကစဥ္းစားၿပီး ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ Master Plan ကို ေရးဆဲြတဲ့ေနရာမွာ လူဦးေရ(၁.၂)သန္းအတြက္ လံုၿခံဳမႈရွိၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္အျပည့္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္္းတစ္ခုအျဖစ္ ေရးဆဲြရံုသာမက McKinsey အဖဲြ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တဲ့ လူမႈ-စီးပြားပင္မစီမံခ်က္ (Socio Economic Master Plan) မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၉) သိန္း ဖန္တီးႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုပါ ထည့္တြက္ၿပီးေရးဆဲြထားပါတယ္။

AECOM ရဲ႕ မ႑ိဳင္(၄)ရပ္(Four Pillars)ျဖစ္တဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ေသာၿမိဳ႕ (Resilient City)၊ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္မားေသာၿမိဳ႕ (Intelligent City)၊ စိမ္းလန္းစုိေျပေသာၿမိဳ႕ (Green City) ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ၿမိဳ႕ (People’s City) တို႔ကို အေျခခံၿပီး “Big 8 Moves” လို႔ေခၚတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ Master Plan ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္အခ်က္ (၈)ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ(၈)ခ်က္ကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ကို အနာဂတ္မွာ eco friendly ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏို္င္ရန္ (Nature)၊ လက္ရွိရန္ကုန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈရပ္ဝန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ (Culture)၊ ၿမိဳ႕သစ္၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ အထင္ကရအေဆာက္အံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ (Great Places)၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကုိ အေျခခံေသာ အမ်ားျပည္သူသံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳရန္ (Smart City)၊ နည္းဗ်ဴဟာက် စက္မႈဇုန္ဖဲြ႔တည္မႈစနစ္တည္ေဆာက္ရန္ (Industrial Ecosystem)၊ ၿမိဳ႕သစ္တြင္းသာမက အနီးပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည့္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္(Connected Public Realm)၊ အဆင့္အတန္းမီအိမ္ရာမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ (New Development Model) နဲ႔ လိုအပ္ေသာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေျမယာေရာင္းခ်မႈမ်ားကို တန္ဖိုးမက်ေစေရး အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ထုတ္ရန္ (Catalyst of Growth) တို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

AECOM ၏ သိပံၸနည္းက်တိုင္းတာမႈ Sustainable Systems Integration Model (SSIMTM) စနစ္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ Master Plan (၃) မ်ိဳးအနက္မွ အသင့္ေတာ္ဆံုး Master Plan ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ SSIMTM ဆိုတာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္၊ အလုပ္သမားအင္အား၊ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မယ့္ ၿမိဳ႕ျပဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုနဲ႔ စိမ္းလန္းစိုေျပမႈဆိုတဲ့က႑ (၄)ခုရဲ႕ အဓိကစြမ္းေဆာင္မႈအညႊန္းကိန္း (KPIs) ေတြကို တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိေက်းရြာေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္ေဖာ္ထုတ္မႈအၾကားမွာ ၾကားခံဇုန္ထားရွိေရး အဆိုျပဳခ်က္ဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ေနေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေနထိုင္ရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေရးပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေစမွာပါ။ AECOM ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ လက္ရွိေက်းရြာေတြကို ေနာက္အနာဂတ္မွာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ တမူထူျခားတဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစႀကၤန္(Cultural Corridor)ထားရွိျခင္းတို႔ကလည္း ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္လာႏိုင္ရံုသာမကဘဲ ယဥ္ေက်းမႈၾကြယ္ဝမႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစမွာပါ။

ပူးေပါင္းအားထုတ္မႈ

Master Plan ေရးဆဲြရာမွာ အျခားအႀကံေပးအဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္အသြားအလာနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာစိစစ္အကဲျဖတ္မႈကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Oriental Consultants Consortium နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာက်ေရလႊမ္းမိုးမႈဆိုင္ရာစိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Royal HaskoningDHV Myanmar တို႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါဝင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ Master Plan ရဲ႕ ယာဥ္အသြားအလာနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုထဲအတြက္ ေရးဆဲြထားတာမဟုတ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမ်ားနဲ႔ အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏိုင္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားပါတယ္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈအႏၱရာယ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး Master Plan ေရးဆဲြစဥ္မွာ အႀကံေပး Royal HaskoningDHV Myanmar ရဲ႕ ေရလႊမ္းမိုးမႈကာကြယ္ေရးဒီဇိုင္းကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏို္င္ဖို႔အတြက္ ရွိရင္းစဲြေခ်ာင္းငယ္ေတြကို အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေရတားတမံမ်ားလည္းတည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္သလို အမ်ားျပည္သူနားေနတဲ႔ေနရာအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ေရထိန္းသိမ္းရန္ဧရိယာေတြကို ထားရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ Smart City မူေဘာင္ကို ၿမိဳ႕ျပနဲ႔လူမႈေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦေတြဟာ နည္းပညာကေန ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏို္င္မလဲအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုနည္းပညာကို အေျခခံထားတဲ့ ဖဲြ႔တည္မႈစနစ္ဟာ ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အစရွိတဲ့က႑ေတြမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမွာပါ။

AECOM၊ အႀကံေပးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ NYDC Planning and Development အဖဲြ႔သားေတြရဲ႕ မနားတမ္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ Master Plan ဟာ Hong Kong Institute of Urban Design ရဲ႕ Urban Design Awards မွာ Best Planning Project အျဖစ္ ဆန္ကာတင္စာရင္း ဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္လာမယ့္ အပတ္စဥ္စာစဥ္မွာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္ကေန (၁၃) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ Urban Land Institute Forum က အေတြ႔အႀကံဳေတြကိုလည္း ျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါမယ္။

Master Plan Summary နဲ႔ Master Plan Infographics ကို ဖတ္ရႈေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ကလင့္ေတြမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Master Plan Summary - https://www.nydc.com.mm/master-plan-summary/
Master Plan Infographics - https://www.nydc.com.mm/mm/master-plan-infographics/

ေလးစားစြာျဖင့္ 
သိမ္းေဝ@Serge Pun

CEO ၏ အပတ္စဥ္စာစဥ္မ်ားကို ဖတ္ရႈလိုပါက: https://nydc.com.mm/mm/ceo-weekly-blog/


ပူးတွဲပါဖိုင်များ


Comments:

Power By SITES.COM.MM မှတ်ချက်ပေး:0.0267 စက္ကန့်